Swera-projekt för flyktingbarn i Colombia

Barn i det fattiga och konfliktfyllda Alto de Cazúca, Colombia, som ingår i sweras projekt. Foto: Jocke Nyberg.

Jocke Nyberg, frilandsjournalist, har nyligen besökt sweras barnprojekt i Colombia. Projektet som riktar sig till 40 internflyktingbarn går ut på att ge psykosocialt stöd och barnen skall bl.a. lära sig hantera konflikter på ett fredligt sätt utan våld. Projektet har fått stöd av Radiohjälpen och det pågår till och med 31 december 2005. Läs Jocke Nybergs rapport här.

Swera söker bidrag för HIV/AIDS-insatser i södra Sudan

Patrik och Linda har varit med och bildat en Post Test Club för HIV-testade ungdomar som frivilligt jobbar med att få andra ungdomar att göra detsamma. Foto: Maria Bäcklander
swera har utarbetat ett projekt till Forum Syd/Sida för HIV/AIDs-insatser i norra Uganda och södra Sudan tillsammans med vår samarbetsorganisation Africa Humanitarian Action – AHA. I april kommer vi att lämna en ansökan också till Sida om generella hälsoinsatser i södra Sudan. Läs Cecilia Bäcklanders intressanta artikel (word, 4,5MB) om situationen i norra Uganda och södra Sudan där hundratusentals flyktingar väntar på att återvända hem sedan ett fredsavtal äntligen undertecknats (öppnas i Word).

Kraftig utbildningsinsats om ny lag för gode män

swera har under 2005 utbildat ungefär 350 personer rörande den nya lagstiftningen om god man för ensamkommande barn. De som deltagit har varit gode män, blivande gode män, överförmyndare samt personal från socialtjänsten och Migrationsverket i olika delar av landet. Senast ordnades utbildning 22-25 augusti i Skellefteå, Solna, Alvesta och Göteborg. Utbildningen har skett i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, med stöd av medel från Europeiska flyktingfonden.

Swera beviljas stöd från Allmänna Arvsfonden

Svensk Flyktinghjälp, swera, har beviljats stöd med 1 800 000 kronor från Allmänna Arvsfonden för år 2005 i ett 3-årigt projekt för ensamkommande flyktingbarn.

Detta treåriga projekt syftar till att ge ensamkommande flyktingungdomar ett psykosocialt stöd, i samarbete med kommuner som bedriver förläggningar och grupphem. Projektet skall ge trygga förutsättningar för målgruppen att delta i fritids- och kulturella aktiviteter samt, inte minst, att få social träning. På så vis är det möjligt att på naturlig väg skapa relationer mellan de olika grupper som finns i, oftast, problemfyllda bostadsområden.

Med stöd av dels sweras frivilliggrupper, dels psykologstöd skall man i projektet stötta kommunernas verksamhet. Målet är att ungdomarna skall få en större trygghet och tillhörighet samt att de lättare skall kunna tillgodogöra sig kunskaper både i skolan och på fritiden. Detta kommer att stärka deras självförtroende och ge dem ett bättre framtidsperspektiv. Under det första året kommer verksamhet att byggas upp i Karlskrona, Skellefteå och Göteborg.

Kontaktperson: Börje Sjökvist, telefon: 08-21 16 05.

Historiens värsta naturkatastrof

Hjälp till jordbävningsoffren i Sri Lanka

Dansk Flygtningehjćlp er i řjeblikket i gang med at uddele vand, mad og telte til de op mod 1 mio. hjemlřse i Sri Lanka – alle ofre for flodbřlgernes hćrgen. Foto:DRC

swera skall bistå de danska och norska flyktingråden i nödhjälpsarbetet i Sri Lanka. Båda organisationerna har personal på plats för att hjälpa de ca 1,5 miljoner människor som drabbats av jordbävningen i indiska oceanen.swera startar en insamling för att bidra till de båda systerorganisationernas nödhjälpsarbete som omfattar vatten, mat, tält, tillfälliga bostäder och andra livsnödvändiga förnödenheter.
Läs mer på Danska flyktingrådets hemsida och Norska flyktingrådets hemsida.

Ge Ditt bidrag via postgiro 90 00 27- 4 – svensk flyktinghjälp.

Swera formaliserar samarbete med Norsk Flyktingråd och Dansk Flyktinghjälp

Vid ett möte den 4 oktober i Geneve, i samband med FNs Flyktingkommissaries årliga exekutivmöte, träffade sweras generalsekreterare Börje Sjökvist en överenskommelse med sina kolleger i norska flyktingrådet, Raymond Johansen och dansk flyktinghjälp, Andreas Kamm, om ett utökat samarbete.

Ett memorandum of Understanding (MoU) skall utarbetas under hösten 2004. Samarbetet kommer att innebära att swera genom sina nordiska kolleger kan utarbeta vissa biståndsprogram för flyktingar som grund för ansökningar hos SIDA och andra organ. Även Finlands flyktinghjälp kan komma ansluta sig till samarbetet i vissa länder.

Swera gör förundersökning i södra Sudan

Under två veckor i december gör sweras generalsekreterare Börje Sjökvist en förundersökning av situationen i södra Sudan för att undersöka behoven av såväl humanitärt stöd som utvecklingsstöd i samband med den stora förväntade återvandringen av flyktingar och internflyktingar som väntas ske nu när ett fredsavtal undertecknats mellan regeringen och Sudan People´s Liberation Movement (SPLM). Forum Syd har bidragit med 50.000 kronor till förstudien och swera tillskjuter resten. Förstudien väntas resultera i en Plan of Action som skall genomföras tillsammans med organisationen Africa Humanitarian Action (AHA) och ev. flera av de nordiska flyktingråden.

Flyktingarna i Darfur måste få hjälp

Situationen i Sudans Darfur-provins betecknas som den värsta humanitära krisen i världen idag. swera planerar ett samarbete med Norsk Flyktingråd och Dansk Flyktinghjälp som båda är verksamma, direkt eller genom samarbete med olika FN-organ, i den utsatta sudanesiska provinsen.

Mer än en miljon människor har blivit fördrivna från sina hem i Darfur-provinsen. Ungefär 200.000 har flytt till grannlandet Tchad. Många av flyktingarna har dött av svält och banala sjukdomar. Befolkningen är utsatt för folkmordsliknande förföljelse av den arabstödda milisen janjaweed som förtrycker den svarta jordbruksbefolkningen i söder. Uppgifter tyder på att en etnisk rensning förekommer. Det är nu viktigt att de internationella hjälporganisationerna får tillträde till området för att kunna bistå alla utsatta människor. Norsk Flyktingråd (NRC) driver redan ett flyktingläger i Darfur på uppdrag av UNHCR och regeringen. Utsänd personal finns på plats för att genomföra och övervaka hjälpinsatserna. swera kommer att ansluta sig till NRCs hjälpprogram. Inom kort reser sweras generalsekreterare Börje Sjökvist till Oslo för att diskutera formerna för detta samarbete. Börje Sjökvist besökte Sudan redan i maj 2004 för att bl.a. undersöka hjälpbehoven i södra Sudan. Konflikten i Darfur, den för närvarande största humanitära krisen i världen, är akut och insatser för att rädda liv måste göras omedelbart. Mellan 800.000 och 1.200.000 människor är i behov av akut mathjälp för att överleva.

Du kan hjälpa till genom att sätta in Ditt bidrag på vårt postgirokonto 350014-7 (swera har ansökt om 90-konto och räknar med att få detta under hösten). Ditt bidrag går garanterat fram!

Somalier mister sina tidsbegränsade tillstånd

Under 2003 fick fler än 700 somalier tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av situationen i hemlandet. Tillstånden har gått ut. Under tiden har de flesta varit folkbokförda i Sverige.

Migrationsverket håller på att klargöra praxis för somalier som haft tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det innebär att de fortsätter att av Migrationsverket anses som kommuninnevånare tills de åter är sökande hos Migrationsverket. Skyddsbehov och anknytning till Sverige skall då prövas.

swera menar att det är angeläget att dessa somaliers situation klargörs snarast möjligt i beaktande av den betydande anknytning och andra humanitära skäl som finns samt den situation som finns i hemregionen.

Frivillig återvandring

Swera beviljas medel för arbete med frivillig återvandring

Den 3 maj 2004 beviljades swera medel av Migrationsverket för konkreta projektinsatser som berör frivillig återvandring. En stor del av arbetet inrikas på rådgivningsverksamhet. Många som går i tankar på att återvända behöver stöd av olika slag för att kunna ta ett välgrundat beslut. swera kommer att lämna stöd i den processen.