Seminarium för gode män

swera har glädjen att inbjuda till ett seminarium för gode män som har uppdrag för ensamkommande flyktingbarn. Under seminariet kommer aktuella frågeställningar att tas upp som gäller uppdraget, information om den kommande nya lagstiftningen samt om handhavandet av konferens och information på internet för gode män för ensamkommande flyktingbarn.

Seminariet hålls den 6 maj 2004. Se även länken ”God man”.

 

Juristseminarier

 

I samband med att Migrationsverket genomför det så kallade modellprojektet anordnar swera juristseminarier för advokater och jurister på olika håll i landet. Med projektet introduceras en ny arbetsform, vilket ger biträdet ett större utrymme än tidigare.

Sådana juristseminarier om arbetssättet har nyligen anordnats i Örebro, Göteborg och Gävle

Irakier bör inte återsändas nu

 
Den 31 december 2003 var 6.649 personer registrerade i Migrationsverkets mottagningssystem som irakier. Bland
dessa återfinns till exempel kurder från Irak, eftersom de har irakiskt medborgarskap.

För närvarande finns det 5.300 öppna irakiska ärenden i processen, sedan Migrationsverket i november 2003 påbörjade utredningar om eventuella dessa personers
asylskäl. Ett ställningstagande från Migrationsverket förväntas komma i februari 2004 om hur man ser på skyddsskälen. Om irakier kan återsändas eller inte får vi alltså reda på då. swera menar att man inte ska återsända irakier för närvarande.

Internationellt seminarium

I samband med ombildningen anordnades ett seminarium kring dagsaktuella frågor om asyl- och flyktingpolitik, humanitära värderingar och mänskliga rättigheter onsdagen den 21 januari 2004 i Stockholm. Drygt 270 personer deltog i seminariet. Bland talarna fanns:

Jan Egeland
Jan Egeland, Bitr. generalsekreterare för FN:s. humanitära avdelning, New York.
Barbro Holmberg, Migrationsminister, Stockholm.
Annika Söder, Statssekreterare, UD, Stockholm.
Gary Troeller, FNs Flyktingkommissaries representant för de Nordiska och Baltiska länderna.
Yves Sandoz, The International Committee of the Red Cross, ICRC, Genève.
Carl Söderbergh, Generalsekreterare, Amnesty International, Stockholm.
Bjarte Vandvik, T.f. generalsekreterare, Norsk Flyktingråd, Oslo.
Börje Sjökvist, Generalsekreterare, Svensk flyktinghjälp – swera, Stockholm.

Internflyktingar i Colombia

Sweras första programland blir sannolikt Colombia. Det finns fler än 2 miljoner internflyktingar i Colombia till följd av den interna konflikten mellan regeringen och gerillarörelserna i landet. Colombia är också det land i Latinamerika där de flesta brotten mot mänskliga rättigheter begås. Rikard Nordgren har nyligen flyttat hem till Sverige efter 20 års arbete i Latinamerika. Senast var han chef för den organisation i Colombia som ansvarar för NGO-koordinationen. Rikard Nordgren har nu tagit fram ett första förslag till hur swera ska gå vidare med att utforma ett program för rättshjälp och humanitärt stöd till internflyktingar i Colombia.
En delegation med bland andra Rikard Nordgren har nyligen besökt Colombia för att följa upp kontakterna med lokala organisationer och institutioner i landet, vilket också inkluderat möten med den Sveriges ambassad och UNHCR. Därefter kan ett mer detaljerat program utformas och diskussioner med SIDA påbörjas.

Etiopien och Sudan
I maj reser sweras generalsekreterare Börje Sjökvist till Etiopien för att diskutera ett framtida samarbete med organisationen African Humanitarian Action (AHA) som har verksamhet i 8 afrikanska länder, främst inom hälsoområdet.

HIV/AIDS i flyktingläger är en av de frågor som skall diskuteras. Från Etiopien fortsätter Börje Sjökvist till Sudan för att undersöka behoven av bistånd till återvandring efter den fredsuppgörelse som träffats mellan regeringen i Khartoum och SPLA-gerillan i söder. Han skall också undersöka behoven av humanitärt stöd till internflyktingar i Darfour-regionen som lider av inbördes konflikt.

Libanon
sweras planerar en resa till Libanon under året för att titta mer på förhållandena för asylsökande och flyktingar ordförande. Libanon har inte skrivit under FNs flyktingkonvention och många asylsökande och flyktingar riskerar därför att skickas tillbaka till sina hemländer eller på riskfyllda vägar försöka ta sig till Europa. Frontier Center är en libanesisk organisation som bistår irakiska och sudanesiska flyktingar med vilken swera planerar ett samarbete.

Ny arbetsordning

Flyktingar skall inte längre kunna lämna in en ny ansökan om asyl sedan den första slutgiltigt avslagits. Det beslutar regeringen i dag. Migrationsverket får dock möjlighet att stoppa en avvisning om något inträffat i det land som en avvisad skall skickas hem till. För att få större öppenhet kring sina beslut skall verket se till att informationen om de politiska förhållandena i flyktingarnas hemländer blir mera tillgänglig. Dagens utdragna asylprocesser leder till stort mänskligt lidande, skriver migrationsminister Barbro Holmberg i DN 2004-01-15.